"Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die
slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt."
Hebreeën 13:3

LOBBYEN BIJ DE VN
JURIDISCHE DIENSTVERLENING
NETWERKEN

De Missie: verandering en hervorming afdwingen

In de ruim dertig jaar van haar bestaan hebben de vestigingen van Jubilee Campaign zich bezig gehouden met een grote verscheidenheid aan doelstellingen die betrekking hebben op de mensenrechten, zoals:

  • Informeren
  • Opleiden
  • Campagne voeren
  • Publiceren, ruchtbaarheid geven aan zaken
  • Advocatuur en juridische diensten
  • Hulpverlening, bijstand en beschikbaar stellen van middelen
  • Netwerken; contacten onderhouden met andere organisaties

Om resultaten te bewerkstelligen in de volgende fase van haar ontwikkeling kiest Jubilee Campaign ervoor om zich te concentreren op drie doelstellingen. Deze zijn gebaseerd op de specifieke kennis en ervaring die in de organisatie voorhanden is en worden nagestreefd in samenwerking met partnerorganisaties:

  1. Lobbyen bij de VN
  2. Juridische ondersteuning
  3. Netwerken

1. Lobbyen bij de VN
Jubilee Campaign heeft een adviserende functie voor de Verenigde Naties en is actief betrokken bij de jaarlijkse bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en de Mensenrechtenraad (en voorheen bij de Mensenrechtencommissie) van de VN. Dankzij deze bijzondere status kan Jubilee Campaign waar nodig bij deze en talrijke andere instanties en commissies binnen de VN kwesties aanhangig maken en rapporten indienen met betrekking tot mensenrechten en godsdienstvrijheid.

2. Juridische ondersteuning
Jubilee Campaign verleent rechtstreeks juridische diensten en verstrekt adviezen aan personen wier mensenrechten worden geschonden, aan vluchtelingen en asielzoekers en aan partnerorganisaties die deze slachtoffers vertegenwoordigen. De organisatie behandelt juridische zaken voor uiteenlopende rechtbanken en tribunalen en woont hoorzittingen bij van beschuldigde slachtoffers die willen dat wettelijke procedures en rapporten rond inbreuk op hun rechten kritisch worden bekeken.

3. Netwerken
Jubilee Campaign onderkent het feit dat regeringsleiders, overheidsfunctionarissen, academici en kerkelijk leiders vaak de sleutel in handen hebben tot het oplossen van problemen, hetzij op lokaal of nationaal niveau, hetzij op wereldwijde schaal. Deze doelstelling krijgt gestalte door contacten te leggen in invloedrijke kringen en relaties te onderhouden in genoemde sectoren. Langs deze weg wil Jubilee Campaign invloed uitoefenen in ‘problematische’ landen en samenlevingen en zo het voortouw nemen in het verbeteren van de mensenrechten en de rechtspraak op dit gebied.